Regulamin sklepu

pobierz jako pdf

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.hewalex.pl

§ 1 – Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Hewalex E-shop, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.hewalex.pl, prowadzony jest przez Hewalex sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Słowackiego 33, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000335766, NIP 6521703641, REGON 241298398.
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej i określone postanowienie odnosi się wyłącznie do:
  – konsumentów,
  – konsumentów i osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – na podstawie art. 38a Ustawa o prawach Konsumenta – przedsiębiorców.
 4. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 5. Regulamin dotyczy usług świadczonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 – Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Konsument – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Hewalex sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Słowackiego 33, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód
  w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000335766, NIP 6521703641, REGON 241298398.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Przedsiębiorca – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – serwis internetowy tj. zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Sprzedawcę, umożliwiający zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej prowadzonej przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.hewalex.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca
  2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344)
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – interaktywny formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty
  do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa odpłatnego nabycia własności Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Internetu i korzystająca ze Sklepu.
 16. Partner Handlowy – niezależny współpracownik Sprzedawcy, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, z którą Sprzedawca ma podpisaną umowę Partnerską.
 17. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740.
 18. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r., tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 287. z późn. zmianami.

 

§ 3 – Kontakt ze Sklepem

 1. Każdy Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą przy użyciu zawartych poniżej informacji, znajdujących się na stronie internetowej Sklepu:
  a) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, telefoniczną, pocztą tradycyjną
  b) Adres Sprzedawcy: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 33
  c) Adres e-mail Sprzedawcy : hewalex@hewalex.pl
  d) Numer telefonu Sprzedawcy: 32 214 17 10, w. 350
  e) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING PL09 1050 1070 1000 0090 8166 6175.
  f) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8 do 16, od poniedziałku do piątku

 

§ 4 – Wymagania techniczne i ochrona danych osobowych

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari 11, Edge, Internet Explorer od wersji 8,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) włączona obsługa Javascript oraz plików cookies
 2. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Klienta podczas korzystania przez niego ze strony internetowej Sklepu. Ich stosowanie służy umożliwieniu poprawnego działania strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Użytkownika. Pliki te nie niszczą urządzeń Użytkownika, nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń ani oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniach Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu. Więcej informacji w powyższym zakresie znajduje się na stronie internetowej www.sklep.hewalex.pl w zakładce Polityka prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane
  z tym podanie danych osobowych przez Klienta, użytkownika i Partnera handlowego jest dobrowolne,
  z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

§ 5 – Informacje ogólne

 1. Ze Sklepu może korzystać każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą korzystać ze Sklepu wyłącznie za pośrednictwem osób posiadających stosowne umocowanie do reprezentowania i składania wiążących oświadczeń woli w imieniu tych podmiotów.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika/Klienta treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. Użytkownik/Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu (Rejestracja w sklepie) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

 

§ 6 – Rejestracja w sklepie

 1. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  • poprawnego wypełnienia Formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podania danych osobowych,
  • akceptacji Regulaminu,
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności, są nieodpłatne.
 3. W momencie zarejestrowania, Sklep tworzy konto Klienta będące zbiorem zasobów dotyczących Klienta oraz jego działań w ramach Sklepu związanych z zawieranymi umowami.
 4. Każdy Klient ma dostęp do swojej historii zamówień.
 5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat modyfikować dane zawarte na jego Koncie a dotyczące jego osoby przy użyciu odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, jak również usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane w § 3 Regulaminu (Kontakt ze Sklepem).
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych skutkujących nieprzestrzeganiem warunków niniejszego Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 8. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji umożliwiających korzystanie i logowanie się w Sklepie, w szczególności loginu i hasła dostępu.
 9. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.
 10. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

 

§ 7 – Zasady składania Zamówienia

 1.  Informacje dotyczące Produktów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników/Klientów.
 2. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień
  § 13 Regulaminu (Przerwy techniczne). Zamówienia będą realizowane w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie sprzedawane Produkty zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom Produktów sprzedawanych na stronach Sklepu.
 4. Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Klienta mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze lub innym urządzeniu Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.). Klientowi, będącemu Konsumentem oraz osobie, o której mowa w § 8 ust. 22 Regulaminu, przysługuje z tego powodu uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu (Prawo odstąpienia od umowy).
 5. Składanie zamówień:
  • Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji;
  • W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogować się na swoje konto Użytkownika;
  • W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy sprzedaży bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu. Użytkownik zawierający Umowę sprzedaży bez rejestracji, zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym;
  • W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera Produkty będące przedmiotem zamówienia, umieszcza w Koszyku wybrany przez siebie Produkt, który zamierza nabyć. Podczas wyboru Produktów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka;
  • Po ostatecznym wyborze Produktów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
   • sposobu dostawy Produktu (w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego Użytkownik może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem),
   • adresu dostawy,
   • sposobu dokonania płatności za Produkt;
  • Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „zamawiam i potwierdzam obowiązek zapłaty;
  • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy;
  • Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazanej w Formularzu rejestracji lub w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji, w Formularzu zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji;
  • Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo w ciągu 2 dni roboczych, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika przesyłając w tym zakresie wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail (maksymalnie do 48 godzin).
  • Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji;
  • W przypadku braku dostępności zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od producenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną, w przypadku wskazania telefonu do kontaktu w Formularzu Rejestracji lub w przypadku, gdy zakup dokonywany jest bez rejestracji, w Formularzu zamówienia;
  • Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 

§ 8 – Oferowane metody płatności oraz dostawy

 1. Zapłata za zakupiony Produkt może zostać dokonana przed odbiorem przedmiotu zamówienia (zaliczka) – przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Klient i Sprzedawca za obustronna zgodą odstąpią od realizacji transakcji – zaliczka podlega zwrotowi na wskazane konto. W razie realizacji zakupu zaliczka podlega dalszemu rozliczeniu.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu Produktu zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 14
  dni od dnia potwierdzenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracji lub, w przypadku gdy zakup dokonywany jest bez rejestracji, w Formularzu zamówienia.
 4. Wszystkie Produkty sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci przelewu bankowego, Klient będzie realizował płatność na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w banku ING o numerze 09 1050 1070 1000 0090 8166 6175.
 6. W ramach Sklepu, Sprzedawca dostarczy zamówione przez Klienta Produkty pod adres wskazany przez Klienta w Formularzu rejestracji lub w przypadku zmiany adresu dostawy, jak również w przypadku dokonywania zakupu bez rejestracji, w Formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi w sposób wskazany przez Klienta, w Formularzu zamówienia, spośród metod dostaw znajdujących się na stronie internetowej Sklepu w dniu składania zamówienia.
 8. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktów, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 11 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta w Formularzu zamówienia.
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient, będący Konsumentem, ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne, początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 14. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.
 15. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 16. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient będący Konsumentem sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Klienta będącego Konsumentem a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 17. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 18. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 19. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 20. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem lub osobą fizyczną
  o której mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie
  roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do 1000 zł. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.
 21. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór Produktu ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi Produktu.
 22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy, w szczególności
  w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem, ani zamówień już realizowanych.
 23. W przypadku Umów do których stosuje się postanowienia Regulaminu zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawa przysługujące Konsumentom, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – na podstawie art. 385(5) – Kodeks Cywilny.

 

§ 9 – Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy [pobierz formularz]

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 7 lit. b i lit. f oraz ust. 8 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego Produktu.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie dostępne jest w formie pliku do pobrania na stronie:sklep.hewalex.pl: https://sklep.hewalex.pl/wp-content/uploads/2018/05/Hewalex- formularz-odstapienia-od-umowy.pdf
 5. Konsument może wysłać oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 za pomocą poczty tradycyjnej, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy
  na dane kontaktowe Sprzedawcy, które zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. W przypadku Umów, do których mają zastosowania postanowienia Regulaminu zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., konsumenckie prawo do odstąpienia od tych Umów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – na podstawie art. 38a Ustawa o prawach Konsumenta.

§ 9 a – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 9 Regulaminu nie przysługuje Konsumentowi oraz osobie o której mowa w § 9 ust. 9 Regulaminu, w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do Umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 – Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę jako producenta Produktu. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Treść gwarancji znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.sklep.hewalex.pl. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowe informacje dot. gwarancji na poszczególne Produkty, znajdują się na podstronach Sklepu prowadzących do poszczególnych Produktów. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą pod nr telefonu 32 214 17 10 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: hewalex@hewalex.pl
 3. W przypadku Produktu, na który została udzielona gwarancja, Klient może reklamować produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej: www.hewalex.pl/zgloszenie-serwisowe/

 

§ 11 – Reklamacja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient będący Konsumentem, ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego: ul. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice – Dziedzice lub pocztą elektroniczną na adres: serwis@hewalex.pl
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, uważa się, że Sprzedawca żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy Produktu. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.
 8. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
 9. Produktu odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: HEWALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 33.
 10. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 11. W przypadku Umów do których stosuje się postanowienia Regulaminu zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawa przysługujące konsumentom, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – na podstawie art. 556(4), art. 556(5) oraz art. 576(5) – Kodeks Cywilny.

 

§ 12 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706)), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/;
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706)), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest Sprzedaż, na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory wynikające ze Sprzedaży – zawartej na warunkach określonych w Regulaminie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, za wyjątkiem spraw w których stroną sporów będzie Konsument. Wówczas właściwym będzie Sąd powszechny zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 13 – Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

§ 14 – Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
 4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.